اخبار ارمنستان
موضوعات داغ

قوانین سرمایه گذاری مستقیم در ارمنستان

قوانین جمهوری ارمنستان در خصوص سرمایه گذاری خارجی

قوانین سرمایه گذاری مستقیم در ارمنستان

قوانین جمهوری ارمنستان در خصوص سرمایه گذاری خارجی :

قانون جمهوری ارمنستان در پنج بخش و بیست و پنج ماده، مبانی حقوقی ، اقتصادی و سازمانی برای سرمایه گذاری های خارجی را تعیین می کند. این قوانین به منظور حمایت از دارایی و منافع سرمایه گذاران خارجی بوده و هدف اصلی آن ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه و منابع مالی خارجی است که در نتیجه منجر به استفاده از کارآمد از فناوری ، مدیریت و تجربه های سازمان دهی پیشرفته خواهد شد.

بخش اول

مقررات عمومی

ماده 1 . تعاریف

سرمایه گذار خارجی: هر کشور خارجی ،شخصیت حقوقی یا شهروند خارجی ، اشخاص فاقد ملّیت یا شهروندان جمهوری ارمنستان که به طور دائم خارج از ارمنستان اقامت دارند و در جمهوری ارمنستان سرمایه گذاری می کند به عنوان سرمایه گذار خارجی شناخته می شود. این سرمایه گذار می تواند سازمان بین المللی هم باشد که مطابق قوانین همان کشوری که در آن مستقر است در ارمنستان سرمایه گذاری کند.

سرمایه گذاری خارجی: منابع مالی ، ارزش های معنوی و به طور کلی هر گونه دارایی که در فعالیت های مختلف مانند فعالیت تجاری یا سایر فعالیت ها برای به دست آوردن سود مالی یا معنوی توسط سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم سرمایه گذاری شود.
“بنگاه تأسیس شده به وسیله سرمایه گذاری خارجی” به معنای هر نوع بنگاه سازمانی – قانونی ایجاد شده مطابق قوانین جمهوری ارمنستان است که بنیان گذار یا شریک آن یک سرمایه گذار خارجی باشد .
ماده 2. مقررات قانونی سرمایه گذاری های خارجی

روابط ناشی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری ارمنستان به وسیله این قانون و نیز سایر قوانین جمهوری ارمنستان و عهدنامه های بین المللی تنظیم خواهد شد .
در صورتی که عهدنامه های بین المللی امضا شده از سوی جمهوری ارمنستان قواعد دیگری را مقرر کند که با این قانون مغایرت داشته باشد ، قواعد عهدنامه های بین المللی در موارد ذیربط اعمال خواهد شد.

ماده 3. انواع سرمایه گذاری های خارجی

سرمایه گذاران خارجی می توانند به وسیله موارد زیر در قلمرو جمهوری ارمنستان سرمایه گذاری کنند :

الف . ارز خارجی ؛ پول های رایج کشورهای دیگر و پول ملی جمهوری ارمنستان ؛
ب- اموال منقول و غیر منقول ( مصالح ساختمانی ، ساختمان ها ، تجهیزات ، و سایر ارزش های مادی ) و هر نوع حقوق مالکیت مرتبط با دارایی مورد نظر ؛
ج . سهام ، اوراق قرضه ، و سایر اوراق بهاداری که قوانین جمهوری ارمنستان تأیید کرده اند ؛
د . هر گونه حقی به شکل مطالبات مالی یا مطالبات مربوط به اجرای تعهدات دارای ارزش قراردادی ؛ و هر نوع مطالبات ؛
ه . هر نوع حق مالکیت معنوی دارای ارزش ؛
ز . هر گونه حق اعطا شده از سوی قوانین جمهوری ارمنستان یا به وسیلۀ قرارداد برای پرداختن به فعالیتهای اقتصادی ، از جمله حق اکتشاف ، استخراج ، توسعه ، یا بهره برداری از منابع طبیعی.
ح . خدمات کارمزدی
ط . هر نوع سرمایه گذاری دیگری که قوانین جمهوری ارمنستان ممنوع نکرده باشد.
ممنوعیت یا محدود کردن اجرای انواع سرمایه گذاری های خارجی فقط مطابق شیوه ای که در قوانین جمهوری ارمنستان تعیین خواهد شد ، امکان پذیر است .

ماده 4. روش های اجرای سرمایه گذاری های خارجی

سرمایه گذاران خارجی حق دارند با شیوه های زیر اقدام به سرمایه گذاری کنند :

الف) ایجاد موسساتی که مالکیت آنها کاملاً متعلق به سرمایه گذاران خارجی است ، همچنین دفاتر شعب ، بخش ها ، و نمایندگی های متعلق به اشخاص حقوقی خارجی ، و تملک بنگاه های اقتصادی موجود.
ب) گرفتن سهام بنگاه های موجود یا تأسیس بنگاه های جدید در صورت سرمایه گذاری مشترک با شهروندان جمهوری ارمنستان ، اشخاص حقوقی و بنگاه های فاقد وضعیت حقوقی جمهوری ارمنستان.
ج) به دست آوردن سهام ، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار در محدودۀ تعیین شده و مقرر قوانین جمهوری ارمنستان.
د) دستیابی به حق استفاده از زمین و حق بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو جمهوری ارمنستان ؛ به طور مستقل یا با مشارکت اشخاص حقوقی یا بنگاه های فاقد وضعیت اشخاص حقوقی و نیز شهروندان جمهوری ارمنستان.
ه) به دست آوردن سایر حقوق مالکیت
و) سایر روش هایی که قوانین جمهوری ارمنستان منع نکرده اند ، به ویژه عقد قرادداد با اشخاص حقوقی یا بنگاه های فاقد وضعیت حقوقی در جمهوری ارمنستان.
ممنوعیت یا محدود کردن اجرای سرمایه گذاری های خارجی از طریق روش های مقرر ، فقط با شیوۀ تعیین شده به وسیلۀ قوانین جمهوری ارمنستان امکان پذیر خواهد بود .

ماده 5 . ارزیابی سرمایه گذاری های خارجی

سرمایه گذاری های خارجی مطابق انتخاب سرمایه گذار خارجی برحسب ارزی که آزادانه قابل تبدیل می باشد یا برحسب پول ملی جمهوری ارمنستان ارزیابی می شود .
مقدار ارز سرمایه گذاری شده برحسب پول ملی جمهوری ارمنستان و به نرخ مبادله ای که بالاتر از نرخ متوسط در بازار ارز نخواهد بود و از سوی بانک مرکزی جمهوری ارمنستان در زمان سرمایه گذاری برآورد خواهد شد.

بخش دوم

تضمین های دولتی برای حمایت از سرمایه گذاری های خارجی

ماده 6 . رژیم حقوقی سرمایه گذاری های خارجی

رژیم حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری های خارجی و روش های اجرای آنها در جمهوری ارمنستان نباید نامطلوب تر از رژیم حاکم بر دارایی ها ، حقوق مالکیت و فعالیت های سرمایه گذاری شهروندان ، شرکت ها ، موسسات و سازمان های در جمهوری ارمنستان باشد .
برای تشویق سرمایه گذاری های خارجی در زمینه های توسعۀ اجتماعی و اقتصادی پر اهمیت ، ممکن است مزایای اضافی برای چنین سرمایه گذاری هایی به شیوه ای که قوانین جمهوری ارمنستان مقرر می کند تعیین شود .
بر اساس قوانین جمهوری ارمنستان حوزه هایی که به دلیل الزام های امنیت ملی، انجام فعالیت های سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی در آنها محدود یا منع شده اند ، تعیین خواهد شد .

ماده 7 . تضمین درصورت اصلاحات در قوانین جمهوری ارمنستان

در صورت اصلاحات در قانون سرمایه گذاری خارجی جمهوری ارمنستان ، حسب خواست سرمایه گذار خارجی ، طی یک دوره پنج ساله از آن زمان به بعد ، قانونی که در زمان اجرای سرمایه گذاری ها حاکم بوده ، اعمال خواهد شد .

ماده 8 . تضمین در مقابل ملی شدن و مصادره

سرمایه گذاری های خارجی در جمهوری ارمنستان مشمول ملی شدن نیستند. همچنین نهادهای دولتی نمی توانند سرمایه گذاری های خارجی را مصادره کنند .
مصادره فقط به طور استثنا و در صورت اعلام وضعیت فوق العاده مطابق قانون جمهوری ارمنستان ، و براساس حکم یک دادگاه و با پرداخت غرامت کامل مجاز خواهد بود .

ماده 9. پرداخت غرامت به دلیل خسارت وارده به سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران خارجی به خاطر متحمل شدن خسارات مادی و معنوی ، از جمله از دست دادن سود و خسارات بر اثر اقدامات غیر قانونی نهادهای دولتی یا مقامات رسمی جمهوری ارمنستان و نیز عملکرد نامناسب آن نهادها یا مقامات آنها ، یک سرمایه گذار خارجی یا بنگاه با مشارکت خارجی در ارمنستان از حق دریافت غرامت از حکم دادگاه برخوردار است. این از تعهداتی است که قانون جمهوری ارمنستان نسبت به وی مقرر کرده است.
در ماده 8 و بند اول ماده 9 قانونی در رابطه با پرداخت غرامت فوری به قیمت های روز و یا قیمت های تعیین شده توسط حسابرسان در برابر خسارات وارده به سرمایه گذاران خارجی مشخص شده است.این خسارت به ارز سرمایه گذاری شده یا به ارز دیگری که طرفین با توافق متقابل تعیین خواهند کرد ، پرداخت خواهد شد .
طی دورۀ آغاز حق دریافت غرامت تا اجرای آن ، بهره ای برای مبلغ قابل پرداخت با نرخ های جاری برای حساب های سپرده به میزان مقرر در بازار وام جمهوری ارمنستان محاسبه خواهد شد.

ماده 10. دسترسی سرمایه گذار خارجی به سود ( عواید ) و سایر درآمدها

سود ( درآمد ) سرمایه گذار خارجی پس از پرداخت مالیات و سایر پرداخت های مقرر در قانون جمهوری ارمنستان در اختیار سرمایه گذار باقی خواهد ماند .
سرمایه گذاران خارجی حق دارند بر اساس قوانین جمهوری ارمنستان در بانک های کشور حساب جاری و سایر انواع حساب هایی که قانون مجاز می داند ، افتتاح کنند .
سرمایه گذاران خارجی درآمدهایی که به طور قانونی به دست آورده اند را می توانند در بازار داخلی ارمنستان به ارز خارجی مطابق قوانین جمهوری ارمنستان تبدیل کنند.

ماده 11. تضمین های مربوط به خروج دارایی ، سود ها ( درآمدها ) و سایر امکانات مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی

سرمایه گذاران خارجی و کارکنان خارجی شاغل در ارمنستان حق دارند دارایی ، سود ( درآمد ) و سایر امکانات قانونی حاصل از سرمایه گذاری خود و یا وجوه دریافت شده به عنوان دستمزد یا جبران غرامت موضوع مادۀ 9 این قانون را آزادانه از کشور خارج کنند و این حق آنان تضمین می شود .

بخش سوم

تاسیس بنگاه ها به وسیلۀ سرمایه گذاری خارجی و خاتمۀ این نوع فعالیت ها

ماده 12. تاسیس و ثبت یک بنگاه تجاری با سرمایه گذاری خارجی

بنگاه های تأسیس شده به وسیلۀ سرمایه گذاری خارجی ، دفاتر بخش ها ، شعب ، نمایندگی های آنها و انجمن ها یا اتحادیه های اقتصادی بنگاه ها باید به شیوه ای که قانون جمهوری ارمنستان ” در خصوص بنگاه ها و فعالیت های تجاری ” و سایر قوانین کشور مقرر می دارند ، تاسیس و ثبت شوند .

ماده 13. خاتمۀ فعالیت های یک بنگاه تأسیس شده با سرمایه گذاری خارجی

فعالیت های یک بنگاه تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی ، بخش ها ، شعب ، و دفاتر نمایندگی های آن در مواردی خاتمه خواهد یافت که اسناد تأسیس آنها و قوانین جمهوری ارمنستان مقرر می کنند .

بخش چهارم

شرایط فعالیت سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های با سرمایه خارجی

ماده 14. زمینه های فعالیت بنگاه های با سرمایه خارجی

بنگاه تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی می تواند به هر گونه فعالیت اقتصادی مطابق اهداف تصریح شده در اساسنامۀ خود بپردازند که قانون جمهوری ارمنستان آنرا منع نکرده باشد .
بنگاه های تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی می توانند برای انجام فعالیت های اقتصادی خاص به شرح تصریح شده در قوانین جمهوری ارمنستان فقط پس از دریافت مجوز به شیوه ای که مقرر گردیده است، اقدام کنند .

ماده 15. حقوق گمرکی

دارایی هایی که سرمایه گذار خارجی به عنوان سرمایه قانونی بنگاه های تاسیس شده با سرمایه گذاری خارجی و همچنین اموالی که برای تولید یا تکمیل سرمایه قانونی وارد جمهوری ارمنستان می کند شامل کالاهای ذکر شده در فهرست مقرر از سوی دولت جمهوری ارمنستان (موادخام ، مواد نیمه ساخته ، اقلام مکمل ، و قطعات و لوازم و غیره ) از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشد. در صورت فروش کالاهای مورد نظر طی سه سال پس از استفاده از امتیاز مذکور ، حقوق گمرکی ذیربط ، از جمله جرایم مربوط به تاخیر در پرداخت ، مطابق قواعد و مقررات تعیین شده در قانون گمرکی محاسبه و دریافت خواهد شد .
دارایی هایی که براساس قراردادهای بین المللی به عنوان سرمایه گذاری خارجی به جمهوری ارمنستان وارد شده ، در محدودۀ زمانی تعیین شده در قراردادهای ذیربط ، از حقوق گمرکی معاف خواهد بود .
دارایی ها و اموالی که توسط کارکنان خارجی بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی برای استفاده شخصی به جمهوری ارمنستان وارد شده ، از حقوق گمرکی معاف می باشد .

ماده 16. صادرات و واردات کالاها ، کارها و خدمات

بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی می توانند کالاها ، کارها و خدمات خود را صادر و کالاها ، کارها و خدمات مورد نیاز خود را بدون هیچ گونه مجوزی وارد کنند ، به استثنای مواردی که قوانین جمهوری ارمنستان و عهدنامه های بین المللی تعیین کرده اند. مقررات مربوط به گواهی های کالاها ، کارها و خدمات صادراتی به عنوان محصولات خصوصی بنگاه های فوق الذکر ، به وسیلۀ قوانین جمهوری ارمنستان تعیین خواهد شد .
کالاها ، کارها و خدمات وارداتی برای تامین نیازهای بنگاه های مذکور به شیوه ای که قوانین جمهوری ارمنستان تعیین خواهد کرد متعلق به آنها تلقی خواهد شد .
سودها ( درآمدها ) ، از جمله وجوه حاصل از صادرات کالاها ، کارها و خدمات بنگاه های مذکور پس از پرداخت مالیات مقرر در قوانین جمهوری ارمنستان ، در اختیار بنگاه های مذکور می ماند .
صادرات و واردات سایر کالاها ، کارها و خدمات توسط بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی باید براساس رویه های تعیین شده در قوانین جمهوری ارمنستان انجام شود .

ماده 17. مالیات بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی

بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی مالیات متعلقه را به شیوه مقرر در قوانین جمهوری ارمنستان پرداخت می کنند و از امتیازهای مالیاتی متعلقه بهره مند می شوند.

ماده 18. برقراری امتیازهایی برای بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی

امتیازهای مقرر در این قانون شامل آن بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی خواهد شد که سرمایه گذاری آنها در زمان تأسیس کمتر از 30 درصد نباشد . بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی به منظور تهیه ترازنامه و حسابداری باید ارز خارجی را به نرخ مبادلۀ تعیین شده مطابق ماده 5 این قانون و سایر قوانین جمهوری ارمنستان به پول ملی ارمنستان تبدیل کنند .

ماده 19 . حقوق مالکیت زمین و سایر منابع طبیعی

قوانین ذیربط جمهوری ارمنستان چگونگی به دست آوردن حقوق مالکیت زمین و سایر منابع طبیعی از سوی سرمایه گذاران خارجی را تعیین خواهند کرد .

ماده 20 . اجاره املاک

اجاره دادن املاک به سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های با سرمایه گذاری خارجی براساس قراردادهای اجاره (اجاره نامه) به شیوه ای که قوانین جمهوری ارمنستان مقرر نموده ، امکان پذیر می باشد .

ماده21. قراردادهای واگذاری حق بهره برداری

هر سرمایه گذار خارجی از حق بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر براساس قراردادهای واگذاری حق بهره برداری منعقد شده میان سرمایه گذار خارجی و دولت جمهوری ارمنستان یا یک نهاد مجاز دولتی ، به شیوه ای که قانون جمهوری ارمنستان در خصوص واگذاری حق بهره برداری مقرر می کند ، برخوردار خواهد بود .
قراردادهای واگذاری حق بهره برداری ممکن است حاوی استثناهایی از قوانین حاکم در جمهوری ارمنستان باشد. چنین مواردی باید از سوی ” شورای عالی”(به عبارت دیگر ، مجلس) جمهوری ارمنستان مورد تأیید قرار گیرد.

ماده 22. حقوق مالکیت معنوی

اجرای حقوق مالکیت فکری سرمایه گذاران خارجی و حمایت از آن مطابق قوانین جمهوری ارمنستان تضمین خواهد شد .

ماده 23. بیمه دارایی ها و ریسک ها

سرمایه گذاران خارجی می توانند دارایی های خود و ریسک های مرتبط با آنها را به صلاحدید خود بیمه کنند ، مگر اینکه قوانین جمهوری ارمنستان به گونۀ دیگری تصریح کرده باشد .

ماده 24. حل و فصل اختلافات

اختلافات پیش آمده میان سرمایه گذاران خارجی و جمهوری ارمنستان درخصوص سرمایه گذاری های خارجی ، باید از سوی دادگاه های جمهوری ارمنستان، به شیوه ای که قوانین جمهوری ارمنستان مقرر می کنند ، مورد رسیدگی قرار گیرد . در مواردی که جمهوری ارمنستان طرف اختلافات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی نباشد باید از سوی دادگاه های جمهوری ارمنستان یا سایر نهادهای مربوط به حل و فصل اختلافات اقتصادی و مطابق قوانین جمهوری ارمنستان مورد رسیدگی قرار گیرد. اما در صورت توافق طرفین اختلاف ، اگر مطابق عهدنامه های بین المللی و یا با توافق قبلی طرفین (اسناد تأسیس ، قراردادهای اقتصادی و غیره) شیوه دیگری پیش بینی نشده باشد ، توسط یک دیوان داوری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

ماده 25 . مسئولیت و تعهدات سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران خارجی مسئولیت هرگونه نقض قوانین جمهوری ارمنستان را به گونه ای که قوانین مذکور تصریح کرده اند ، به عهده دارند .
دارایی های سرمایه گذاران خارجی ، از جمله سرمایه در گردش و حقوق مالکیت را سرمایه گذار خارجی می تواند برای تضمین هر نوع تعهدات خود مورد استفاده قرار دهد .
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.mfa.am/en/business

ا هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

مشاهده بیشتر

آریام تور ارمنستان

شماره تماس هماهنگی در واتس اپ :☎️ 09333266688 برای رزرو آپارتمان ، اجاره آپارتمان در ایروان و شهرهای دلیجان و دریاچه سوان ، رزرو هتل و کرایه تاکسی از مرز به ایروان و داخل شهر و تورهای داخلی ارمنستان لطفا هماهنگ بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا