اخبار ارمنستان
موضوعات داغ

قوانین گمرک ارمنستان

حقوق گمرکی در ارمنستان

موضوع تنظيم قانون :
اين قانون ، چارچوب هزینه های گمركی توسط پرداخت كنندگان در جمهوری ارمنستان اعم ازميزان هزینه گمركی ، محاسبه و نحوه پرداخت آنرا تعيين می نمايد.

تعريف هزینه گمركی :
هزینه گمركی ، پرداخت اجباری به بودجه دولتی است كه ميزان آن طبق اين قانون تعيين شده است.

تعرفه های هزینه های گمركی :

1- جهت تشكيل پرونده و انجام تشریفات گمركی كالاهايی كه از مرز گمركی جمهوری ارمنستان عبور مي كنند و همچنين ارسال حواله ها بصورت ارز خارجي از سوی بانك ها ، هزینه گمركی برابر با 3500 درام دریافت مي شود.
2- هزینه گمركی براي امور محموله ها عبارتند از :
الف- جهت كنترل گمركی كالاها تا وزن يك تن ، 1000 درام.
ب- به ازای هر تن اضافه بر آن ، 300 درام.
3- جهت تشكيل پرونده و انجام تشریفات گمركی كالاها در خارج از محل های تعيين شده از سوی نهادهای گمركی و يا انجام فعاليت های جداگانه در ارتباط با آنها ، هزینه گمركی به ميزان دو برابر تعرفه های تعيين شده بوسيله اين ماده دریافت خواهد شد.
4- جهت در اختيار گذاشتن اسناد ( فرمها ) از سوی نهادهای گمركی ، هزینه گمركی برابر با 1000 درام دریافت مي شود.
5- جهت محافظت ( اسکورت ) گمركی كالاها در خاك جمهوری ارمنستان ، به ازاي هر صد كيلومتر ، هزینه گمركی به ميزان 10000 درام دریافت مي شود. حمل و نقل و ترانزيت كالاها و درصورت آسیب پذیر بودن کالاها ، محافظت گمركی كالاها اجباری مي باشد ، ولي در ساير موارد بنا به تمايل و خواست حمل كننده بر اساس درخواست كتبی انجام می گيرد.
6- هزینه های گمركی جهت مراقبت و نگهداري كالاها از سوی نهادهای گمركی عبارتند از :
الف- تا وزن يك تن روزانه 1000 درام ، اما نه بيشتر از 0.01% نرخ گمركی آنها.
ب- به ازای هر تن اضافی كامل و ياکمتر از آن روزانه 1000 درام ، اما نه بيشتر از 0.01% نرخ گمركی آنها.
7- هزینه های گمركی جهت كنترل گمركی وسایل نقليه :
الف- برای خودروهای نفر بر تا ظرفيت 10 سرنشين ، 2000 درام.
ب- برای ساير وسایل نقليه ، 5000 درام.

معافیت های هزینه های گمركی :

موارد زير از هزینه های گمركی معاف هستند :

الف- در صورتی که کالای وارداتی در راستای برنامه های انسان دوستانه و خیریه در حوزه ی مالیاتی جمهوری ارمنستان وارد شود.
ب- به جز وسایل نقلیه شخصی سایر کالاهای همراه شخص حقیقی که از مرز گمرکی جمهوری ارمنستان عبور می کنند و به وسیله ی قانون تعیین شده اند.
پ- از سوی اشخاص حقیقی در صورتی که کالاهای وارداتی از مقدار تعیین شده در بند ماده 16 در خصوص عوارض گمرکی بیشتر نباشد.
ت- اشياء دارای ارزش فرهنگي كه طبق قانون مصوب ، موقتاً از مرزهای كشور خارج و وارد شده است.
ث- خودروهای حمل و نقل بين المللی ، در هنگام عبور و اجراي نقل و انتقالات.

فصل اول- مفاد كلی :

ماده 1- موضوع
این قانون ، تعريف عوارض گمركی ( Customs Duties) و انواع آن ، نحوه اجرا و تعرفه ها ، مقررات اخذ عوارض گمركی كالاهای وارداتی و صادراتی از حوزه گمركی جمهوری ارمنستان را دربر می گيرد.

ماده 2- عوارض ( حقوق ) گمركی :
عوارض یا حقوق گمرکی پرداخت هاي اجباری به حساب بودجه دولتی است كه طبق مقررات و ميزان تعيين شده بوسيله اين قانون انجام مي شود.

فصل دوم- عوارض گمركی و انواع آن :

ماده 4- انواع عوارض گمركی
در جمهوری ارمنستان انواع عوارض گمركی ذكر شده در ذيل به اجرا در مي آيند :

الف) صادراتی كه برای كالاهای صادراتی از جمهوری ارمنستان پرداخت مي شود.
ب) وارداتی كه برای كالاهای وارداتی به جمهوری ارمنستان پرداخت مي شود.
پ) فصلی ، كه برای كالاهای وارداتی و صادراتی فصلی پرداخت مي شود.

ماده 6- پرداخت و باز پرداخت وجه هزینه های گمركی و مسئوليت در قبال عدم پرداخت آن:

1-پرداخت وجه هزینه های گمركی ، ظرف مهلت 3 روز پس از انجام امور و خدمات مربوطه انجام مي شود.
2- هزینه های گمركی بر حسب واحد پول رسمی جمهوری ارمنستان ، درام پرداخت می شود.
3- پرداخت كننده مي تواند ظرف 3 سال پس از تاريخ پرداخت مقدار وجهی كه اضافه پرداخت شده باشد تقاضای باز پرداخت نمايد. وجه فوق الذكر از سوی نهادهای گمركی به حساب هزینه های ديگر پرداخت كننده تسويه و يا بنا به درخواست او ظرف مدت 30 روز باز پرداخت خواهد شد.
4 – در صورت عدم پرداخت در مهلت تعيين شده ، به ازاي هر روز تأخير در پرداخت جريمه ای به ميزان 20% مبلغ هزینه گمركی پرداخت نشده اخذ خواهد شد.

فصل 3- نرخ گمركی

ماده 7- نرخ گمركی كالاهای وارداتی

1- محاسبه عوارض گمركی كالاهای وارداتی بر پايه نرخ گمركی صورت مي گيرد ، آن مبلغی كه براي خرید كالاها و حمل و انتقال آن تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان پرداخت مي شود.

2- نرخ گمركی شامل :
الف) قيمت كالا.
ب) مخارج حمل و نقل ، بارگيری و بيمه تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان.
پ) مخارج كميسيونی و کارگزاری پرداخت شده براي حمل و انتقال كالاهای خریداری شده در منطقه گمركی جمهوری ارمنستان تا مرز گمركی.

3- موارد ذيل شامل نرخ گمركی نمي باشند :
الف) ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات غیرمستقیم و ماليات های گردش كالا يا فروش پرداخت شده در كشور صادر كننده كه بطور جداگانه در اسناد و مدارك هزینه های پرداختی درج شده باشد.
ب) هزينه های حمل و نقل ، تخليه و بارگيری ، بيمه ، حق كميسيون و کارگزاری در حوزه گمركی جمهوری ارمنستان.

ماده 8- نرخ گمركی كالای صادراتی

1- نرخ گمرکی ، هزینه ای که بابت خرید و حمل کالا تا مرز گمرکی ارمنستان پرداخت شده است ، پایه ی محاسبه ی عوارض گمرکی کالاهای صادراتی اند.

2- موارد ذيل شامل نرخ گمركی مي باشند :
الف) قيمت خريد كالا.
ب) هزينه های تخليه ، بارگيری و بيمه جهت حمل و انتقال تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان.
پ) هزينه خريد كالا در حوزه گمركی جمهوری ارمنستان و هزينه های حق كميسيون و کارگزاری جهت حمل و انتقال تا مرز گمركی جمهوری ارمنستان.
3- ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر سهام ( غیرمستقیم ) پرداخت شده و بطور جداگانه در اسناد و مدارك پرداخت ها در جمهوری ارمنستان درج شده است.

ماده 9- تعيين نرخ گمركی

1- وارد کننده ، نهادهای گمرکی یا صادر کننده طبق مقررات این قانون نرخ گمرکی را تعیین می کنند.
2- طبق مقررات مصوب دولت جمهوری ارمنستان ، اشخاصی كه با استفاده از اسناد و مدارك جعلی نرخ گمركی غير واقعی اعلام كرده باشند ، طبق قانون جوابگو هستند.

ماده 10- محاسبه عوارض گمركی براي كالاهای وارداتی طبق نرخ گمركی اعلام شده از سوی وارد كننده ( قيمت معاملاتی )

1- محاسبه عوارض گمركی براي كالاهای وارداتی بر پايه نرخ گمركی اعلام شده در برگ فروش ( فاکتور ) ارائه شده از طرف واردكننده بخصوص در موارد ذيل صورت مي گيرد :

الف) برای کالاهای خریداری شده از فروشگاه های معاف از پرداخت های گمرکی ( دیوتی فری ) ، درصورت ارائه رسید از سوی فروشگاه مذکور.
ب) واردات كالا از طرف اشخاص حقوقی دارای وكالت نامه نمايندگی و کارگزاری ارائه شده از طرف شركت های بزرگ خارجی و ثبت شده در اداره گمرك جمهوری ارمنستان ، كه ليست اين شركت ها از سوی اداره گمرك جمهوری ارمنستان تعيين و منتشر شده است و در صورتی كه كالاهای مذكور توليدات اين شركت ها باشد.
پ) اگر نمایندگی و یا شعبه ی شرکت های بزرگ خارجی ثبت شده در ارمنستان کالایی را تولید کنند ، ورود آنها طبق فهرست اداره گمرک ارمنستان محاسبه خواهد شد.

2- محاسبه عوارض گمركی بر پايه نرخ گمركی اعلام شده از سوی وارد كننده انجام مي گيرد كه اگر برگ فروش ( فاکتور ) های كشورهای صادر كننده وجود داشته باشد و نرخ گمركی مندرج در آن با قيمت برگ فروش ( فاكتورهای ) ارائه شده از سوی وارد كننده مطابقت داشته باشد ، به شرطی كه شامل مخارج تعيين شده بوسيله بند ‘‘ب‘‘ ماده 8 اين قانون باشد. فهرست كشورهايی كه برگ فروش ( فاکتور ) های صادراتی آنها از سوی نهادهای گمركی در اختيار گذاشته می شود تا نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان به منظور بكارگيری اين بند به عنوان مبنا قرار دهند ، از طرف دولت جمهوری ارمنستان تعيين می شود.

3-اگر در موارد پيش بينی شده در بند 2 اين ماده از سوی وارد كننده كالا مدارك نشان دهنده هزينه های حمل و نقل ، تخليه و بارگيری و بيمه تا مرز گمركی ارمنستان ارائه نشود در اينصورت محاسبه آنها را نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان با استفاده از اطلاعات موجود و بر اساس نرخ های شركت های بزرگ حمل و نقل و بيمه ، بعهده خواهند گرفت.

ماده 11- تعيين نرخ گمركی كالاهای وارداتی از سوی نهادهای گمركی
در صورت اعلام نرخ گمركی در حد پائين و غير واقعی كالاها از سوی وارد كننده ، تعيين آن بوسيله مدارك ارائه شده و يا در صورت غير ممكن بودن كنترل صحت آن ، نرخ گمركی كالاهای وارداتی را نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان تعيين خواهند كرد.

فصل 4- محاسبه و پرداخت عوارض گمركی

ماده 14- محاسبه عوارض گمركی و پرداخت آن

1-محاسبه عوارض گمركی
محاسبه عوارض گمركی از سوی نهادهای گمركی جمهوری ارمنستان در روز ارائه برگ فروش ( فاکتور ) طبق تعرفه های جاری عوارض گمركی به اجرا در خواهد آمد.
2- پرداخت وجه عوارض گمركی در مهلت 10 روز پس از عبور كالا از مرز گمركی جمهوری ارمنستان ، طبق مقررات تعيين شده از سوی دولت جمهوری ارمنستان ، صورت مي گيرد.
3- عوارض گمرکی به وسیله واحد پول جمهوری ارمنستان ، درام پرداخت مي شود.

فصل 6- مزيت هاي عوارض گمركی

ماده 18- معافيت از پرداخت عوارض گمركی
در موارد ذيل معافيت های پرداخت عوارض گمركی در نظر گرفته شده است :

1-تجهیزات وارداتی پيش بينی شده بوسيله مؤسسات مشترك و سرمايه سرمايه گذاری های خارجی از سوی شريك خارجي آن مؤسسه ( سرمايه گذار ). طی 2/5 سال پس از استفاده از مزايای پيش بينی شده بوسيله اين بند ( ورود تجهیزات مذكور ) ، در صورت فروش يا واگذاری آنها ، وجه عوارض گمركی شامل جريمه جهت تأخير در پرداخت آن ، طبق قانون اخذ خواهد شد.
2- كالاهای ترانزيت
3-وسایل حمل و نقل كه بوسيله آنها بطور منظم نقل و انتقال بارها ، و مسافران بين المللی صورت مي گيرد و همچنين وسائل همراه ، سوخت ، مواد غذائي كه مورد نياز سير و سفر است.
4-ارز و اوراق بهادار.
5- كالاهايی كه در چارچوب برنامه های كمك های بشر دوستانه و خيريه وارد حوزه گمركی ارمنستان می شوند.
6-كالاهای مندرج در ذيل كه موقتاً وارد حوزه گمركی جمهوری ارمنستان و از آنجا صادر مي شوند و يا موقتاً بدون فرآوری آنها صادر و وارد مي شوند:

الف) كالاهای در نظر گرفته شده برای نمايشگاه ها و بازارهای غير تجاری ، يا برای برنامه های مشابه.
ب) دستگاه ها و تجهيزات تخصصی متعلق به كاركنان و كارشناسان زمينه های مطبوعات ، راديو و تلويزيون ، سينما ، علمی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ ، بهداشت و درمان ، و همچنين ورزشكاران.
پ) نمونه كالاها و ظروف پيمانه.
ت) اشياء و كالاهای پيش بينی شده جهت نيازهای آموزشی ، علمی و فرهنگی.
ث) اشياء و كالاهای مربوط به تبليغات جهانگردی و تربيت بدنی.
ج) حيوانات.

7- كالاهايی كه وارد فروشگاه های معاف از پرداخت عوارض گمركی واقع در حوزه گمركی جمهوری ارمنستان و از آن به خارج از محدوده حوزه گمركی جمهوری ارمنستان صادر می شوند.
8-درمهلت های تعیین شده به وسیله ی قرارداد کالاهایی که به منظور فرآوری و صادر نمودن از جمهوری ارمنستان متعلق به سفارش دهندگان خارجی و تا مدت یکسال در صورت وجود تعهدنامه صادرات کالاهای مذکور.در صورت عدم صادرات آنها در مهلت تعيين شده ، اخذ عوارض گمركي به انضمام جرائم تأخير پرداخت آن ، طبق مقررات تعيين شده در قانون به اجرا در خواهد آمد.
9- كالاهاي وارداتی از طرف بانك مركزی جمهوری ارمنستان.
10- ساير موارد در نظر گرفته شده بوسيله تفاهم نامه های بين المللی.

فصل 7- مقررات اخذ و باز پرداخت عوارض گمركی و جوابگوئی در قبال نقض آن

ماده 21- اخذ و باز پرداخت عوارض گمركی ، جوابگوئی در قبال عدم پرداخت آن
1- وجوه اضافي عوارض گمركی اخذ شده ، بنا به درخواست صاحب كالا طی 3 سال پس از پرداخت آنها ، قابل استرداد است.
2- وجوه عوارض گمركی كه بيشتر از مقدار محاسبه شده پرداخت شده باشد ، از طرف نهادهای گمركی به حساب ساير پرداخت ها به نهادهای گمركی در نظر گرفته خواهد شد يا حداكثر تا مدت 30 روز پس از دريافت تقاضانامه از سوی پرداخت كننده مبنی بر استرداد آن ، به متقاضی باز پرداخت خواهد شد.
3- وجوهی كه در پی عدم پرداخت عوارض گمركی در مهلت هايی كه بموجب امكان تمديد مهلت پرداخت يا پرداخت بصورت اقساط، بطور كامل پرداخت نشده باشند ، بوسيله نهادهای گمركی از طريق دادگاه اخذ خواهند شد.
4- در صورتيكه وجه عوارض گمركی به عهده صاحب كالا پرداخت نشده باشد ، از سوی نهادهای گمركی ظرف يكسال پس از موعد پرداخت آن، اخذ خواهد شد.
در صورت عدم پرداخت عوارض گمركی در مهلت تعيين شده ، به ازای هر روز ديركرد جريمه ای به ميزان 2% وجه عوارض گمركی پرداخت نشده، اخذ خواهد شد.

مشاهده بیشتر

آریام تور ارمنستان

شماره تماس هماهنگی در واتس اپ :☎️ 09333266688 برای رزرو آپارتمان ، اجاره آپارتمان در ایروان و شهرهای دلیجان و دریاچه سوان ، رزرو هتل و کرایه تاکسی از مرز به ایروان و داخل شهر و تورهای داخلی ارمنستان لطفا هماهنگ بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا